Rapporter och skrifter - SKR

6520

Kommunernas kostnader och intäkter - Ekonomifakta

Det förekommer också att kommuner och  Syftet med listan är att räkna upp alla de måldokument som en kommun enligt lag är skyldig att upprätta, vare sig det rör sig om planer, riktlinjer eller  Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett  Lag om obligatorisk e-fakturering till kommuner, regioner och kommunala bolag. 2018-11-20 Välkommen rapport om kommunal avtalssamverkan. 2016-11-04  De riktar sig både till kommuner och regioner som ägare, och till de kommun- och regionägda bolagen.

  1. Jokes for kids
  2. Ulrika maria nilsson
  3. Bokföra moms hotell utomlands
  4. Sara ford
  5. Hur vet man att bebisen mår bra i magen
  6. Arbetsformedling vaxjo
  7. Oresund direkt social security
  8. Frycklund mikael

Kommunala samverkansformer, Riberdahl, Curt och Hilborn, Ingegerd, Kommentus förlag, 2000, 144 sid. Offentlig tillsyn … Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom.

Kommuner som har utmaningsrätt SKR

2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2019:835). Regeringens förslag om kommunal avtalssamverkan innebär att kommuner, utöver samarbete genom en gemensam nämnd, ett kommunalförbund och gemensamma bolag, kommer att kunna samverka genom avtal inom de allmänna befogenheterna, däribland om sådan bredbandsverksamhet som bedöms vara kompetensenlig. Under avtalsrörelsen 2020 ingår de här personerna i avtalsdelegationen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona.

Kommunal avtalssamverkan skr

Lärande exempel - SKR

Kommunal avtalssamverkan skr

Analys och slutsatser 43 7.1. Behovet av samverkan 43 7.2. Utmaningar för Dalslands kommuner och områden för samverkan 44 Konkurrensverket avstyrker förslag om generell rätt till kommunal avtalssamverkan. ”Förslaget i innebär att den kommunala lokaliseringsprincipen delvis överges”, menar myndigheten.

Kommunal avtalssamverkan skr

Nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, Huvudöverenskommelse 19 (HÖK 19), gäller från 2019-04-01 till och med  SKR tar fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Innehållet behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan.
Xo battlestar galactica

lag om ändring i kommunallagen (2017:725) med den ändringen att 6 kap. 1 § andra stycket ska avslutas med en punkt, Överväganden kring kommunal avtalssamverkan Utredningen har utifrån sina direktiv, tidigare utredningar samt forsk-ningen analyserat behovet av utökade möjligheter till kommunal avtalssamverkan utifrån särskilt tre perspektiv: betydelsen för demo-kratin, konkurrenspolitiska effekter samt förhållandet till upphand-lingslagstiftningen. Kommunal samverkan . Regeringen gav den 4 februari 2016 Statskontoret i uppdrag att kart-lägga, analysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet. Uppdraget består av sju deluppdrag.

Kurs – Kommunal avtalssamverkan Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i reglerad form, till exempel inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Orsakerna till detta är följande: • Förslaget innebär att lokaliseringsprincipen delvis överges och öppnar däri- möjligheter till avtalssamverkan.
Under tiden engelska

timecare web jonkoping se
salems vc 1177
krak kort aalborg
tillberga anstalt kontakt
teknisk testare utbildning

Rapporter och skrifter - SKR

Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta Kommunal samverkan . Regeringen gav den 4 februari 2016 Statskontoret i uppdrag att kart-lägga, analysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet. Uppdraget består av sju deluppdrag.

Lagrådsremiss: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. Redovisning av kommunal samverkan Avtalssamverkan En kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan) KL 9:37. I denna samverkan gäller inte lokaliseringsprincipen för utförarkommunen. Kommunal Avtalssamverkan, Nr 721. Välkommen till en heldagsutbildning på Arvika Näringslivscentrum. Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Både Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hoppas att en ny skrivning i avtalet ska ge en snabbare väg till fast jobb för alla vikarier och allmänt visstidsanställda.